به منظور صیانت از حقوق مولفین و مصنفین و رعایت قوانین و مقررات کشور ضروری است کلیه نویسندگان مقالات نسبت به ارسال گواهی اصالت مقاله ( متن زیر ) اقدام کنند:

گواهی اصالت مقاله

اینجانب                                       نویسنده مسئول/نویسنده مقاله

که برای انتشار در اختیار فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک قرار داده ام، گواهی می کنم که مقاله مزبور با رعایت قوانین و مقررات مالکیت معنوی و حقوق مولفین و مصنفین نگارش یافته است.

 

نام و نام خانوادگی:

 

تلفن تماس:

 

پست الکترونیکی:

 

امضا

 

لطفا پس از تکمیل به همراه مقاله به نشانی فصلنامه ارسال کنید.