معرفی کتاب مقدمه ای بر وسایل ارتباط جمعی

Mass Communication, An Introduction

سرویس کتاب: کتاب انگلیسی مقدمه ای بر ارتباط جمعی توسط خانم سارا منفرد معرفی شده است که با شیوه نوین بهره گیری از تکنولوژی دیداری و شنیداری در ارتباط امروز عرضه می شود.