سندرم خیال ویبره پدیده ای جدید است که روانشناسان با مطالعه در مورد مخاطبان و کاربران شبکه های اجتماعی و کشف نوعی اعتیاد به آن مورد مطالعه و بررسی قرارداده اند. این مقوله امروزه به شدت در میان جوامع مختلف و میان گروههای متفاوت اجتماعی به ویژه جوانان به چشم می خورد. اگرچه این موضوع به شدت نیاز به بحث و بررسی دارد ولی این مقوله را به فرصت دیگری موکول می کنیم. فیلم حاضر را که ملاحظه می کنید به کارکرد های مغز انسان و تاثیرات شبکه های اجتماعی بر آن پرداخته است که به صورت اختصاصی در ارتباط امروز به نمایش در می آید و نقل و بهره برداری از آن با ذکر منبع اشکالی ندارد.