Back to Top


 

شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶

آن دیگری...

بازدید: 13
چاپایمیل

سایه اقبالسرویس فرهنگی: نویسنده جوانی که تا کنون 9 کتاب شامل رمان و مجموعه اشعار خود را منتشر کرده است، آن دیگری را که در مورد چالشهاييست كه سرنوشت ناخواسته بر سر راه قهرمان داستانش قرار داده

ادامه مطلب...

صفحه1 از2