سرویس فرهنگی: استاد ارتباطات و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در کتاب نظریات خلاقانه در روابط عمومی به بیان دیدگاههای نوین در حوزه پرسابقه روابط عمومی

 پرداخته است. حمید غیدی می گوید انگیزه نگارش کتاب نه فقدان کتب روابط عمومی و نه افزایش تالیفات نویسنده کتاب است. بلکه پاسخ به دغدغه اصلی نویسنده درباب واقعیتهای روابط عمومی است. زیرا این حوزه متاسفانه در شرایط عملیاتی به هیچ انگاشته می شود.

وی معتقد است پدیده روابط عمومی در ایران از نظر محتوایی سیر قهقرایی را طی می کند و اگر ماهیت این پدیده به درستی شناخته و بر اساس آن عمل می شد، چه بسا بسیاری از مشکلات جامعه نیز برطرف می شد.

نظریات خلاقانه در روابط عمومی در تیراژ 1000 نسخه توسط میراث اهل قلم و به بهای 80000 ریال منتشر شده است. تلفنهای مرکز پخش کتاب: 4272 379 213 98+ و 2981 109 912 98+ است.

روزنامه نگاری الکترونیک برای نویسنده آرزوی موفقیت می کند.