ماه: مهر 1401

فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک

بیست و چهارمین شماره فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک منتشر شد

دریافت: صفر ریال بیست و چهارمین شماره فصلنامه علمی – تخصصی روزنامه نگاری الکترونیک (بهار سال ۱۴۰۱) به مدیر مسئولی محمدحسن اسدی طاری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منتشر شد. در این شماره مطالب زیر به چشم می خورد: روزنامه نگاری انتخابات، مهران بهروز فغانی گفتمان اخبار و سرمقاله های مبارزات […]

بیشتر بخوانید